Kombi Servisiyiz

Kullanım Koşulları | Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi Kullanım Koşulları

Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen bu web sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız. kombiservisiyiz.org sitesine göz atmanız, bu kullanım koşullarını ve şartlarını tam olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Madde 1


1.1.   İşbu kullanıcı sözleşmesinde ve web sitesinde yer alan diğer kurallar web sitesinin kullanılmasına, kombiservisiyiz.org tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları düzenlemektedir. Kullanıcının, web sitesi üzerinden hizmet talep etmesi işbu sözleşmeyi onayladığı veya web sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

1.2.   kombiservisiyiz.org aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. kombiservisiyiz.org, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında web sitesinde yayınlayacak. Yenilenmiş güncel sözleşme, web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve web sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

1.3.   Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

1.4.   Hizmet Veren ve Hizmet Alan aralarında geçen telefon görüşmesinin, kombiservisiyiz.org tarafından hizmet kalitesinin takibi amacıyla kayıt edilmesini kabul ederler.

1.5.   Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, kombiservisiyiz.org sorumlu tutulamayacağı gibi kombiservisiyiz.org sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 2


2.1.   kombiservisiyiz.org yalnızca bir platformdur, web sitesinde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmeliğin 6/4 maddesine göre, kombiservisiyiz.org aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

2.2.   kombiservisiyiz.org web sitesini kullanmak ücretsizdir. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir kullanıcı, işbu sözleşme koşulları uyarınca web sitesinde gezinebilir, sitede yer alan telefon numarasından bir hizmet talep edebilir.

2.3.   Hizmet veren ile ilgili şartlar ve hizmet verenin yükümlülükleri, işbu kullanıcı sözleşmesinde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte hizmet alana iletmek hizmet verenin sorumluluğundadır. kombiservisiyiz.org'un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.4.   Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yapamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri ile haksız rekabet yaratacak şekilde iş yapamaz.

Madde 3


3.1.   Hizmet bedeli iadesi ilgili hizmet veren tarafından yapılacaktır. Hizmet bedeli kombiservisiyiz.org'dan talep edilemez. kombiservisiyiz.org Hizmet veren ve hizmet alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.2.   kombiservisiyiz.org’un hizmet alan ile hizmet veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. kombiservisiyiz.org, hizmet alan ve hizmet veren arasında uyum olacağını veya hizmet alanın bölgesinde, hizmet alanın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir hizmet veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez.

3.3.   Web Sitesi aracılığı ile hizmet verenlerden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk hizmet verenlere aittir. kombiservisiyiz.org’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

3.4.   kombiservisiyiz.org, hizmet vereni veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. kombiservisiyiz.org, sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla hizmet verenler arasında bir sıralama, derecelendirme ve bölge bazında kategorilendirme yapabilir, bazı hizmet verenleri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, kombiservisiyiz.org’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

3.5.   kombiservisiyiz.org, hizmet veren ve hizmet alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, hizmet verenin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda hizmet alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan kombiservisiyiz.org’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.   kombiservisiyiz.org hizmet verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. kombiservisiyiz.org, gerekli gördüğü durumlarda sisteminde yer alan söz konusu hizmet veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. kombiservisiyiz.org tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir hizmet verenin gelecekteki davranışlarını belirlemez.

3.7.   kombiservisiyiz.org, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, hizmet verenlerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, hizmet verenlerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle hizmet alanları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin kombiservisiyiz.org’a yönelmesi halinde, kombiservisiyiz.org, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için hizmet verene rücu veyahut kombiservisiyiz.org’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

3.8.   kombiservisiyiz.org sisteminde hizmet alandan veya hizmet verenden kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde hizmet alanın adreste bulunmaması, hizmet verenin ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, hizmet alanın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir hizmet veren bulunamaması vb.) dolayı kombiservisiyiz.org’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. kombiservisiyiz.org söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı hizmet verene veya hizmet alana herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

3.9.   Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. kombiservisiyiz.org’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

3.10.   kombiservisiyiz.org Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

3.11.   Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. kombiservisiyiz.org tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, kombiservisiyiz.org, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

3.12.   kombiservisiyiz.org, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, görüşme kaydı gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

3.13.   Hizmet Alan bilgileri kombiservisiyiz.org tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

3.14.   kombiservisiyiz.org ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

Madde 4


4.1.   Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

4.2.   Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, kombiservisiyiz.org’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

4.3.   Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden sorumludur.

4.4.   Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

4.5.   Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

4.6.   Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.

Madde 5


5.1.   kombiservisiyiz.org sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak kombiservisiyiz.org’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle kombiservisiyiz.org’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

5.2.   kombiservisiyiz.org, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. kombiservisiyiz.org, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler kombiservisiyiz.org’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

5.3.   kombiservisiyiz.org Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@kombiservisiyiz.org] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

5.4.   Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde kombiservisiyiz.org, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, kombiservisiyiz.org kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

5.5.   Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, kombiservisiyiz.org dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

5.6.   kombiservisiyiz.org, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

5.7.   kombiservisiyiz.org web sitesini kullananların işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan men edebilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

Madde 6


6.1.   İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

6.2.   Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Kocaeli (Körfez) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

6.3.   Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara kombiservisiyiz.org tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. Yinede bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmenizi istiyoruz.